Vedtægter

BOBKLUBBENS VEDTÆGTER

 

 

 

§ 1

Navn og hjemsted

•Klubbens navn er BobKlubben

•Hjemsted er Danmark

 

§ 2

Formål

•Klubbens formål er igennem socialt samvær at udbrede samt dyrke kærligheden til spillet Bob.

 

§ 3

Medlemmer

•Som medlemmer kan alle af hankøn optages. Ved optagelse af nye medlemmer kræves 100% enighed blandt klubbens eksisterende medlemmer.

•Klubbens medlemmer betaler månedsvis, den 1. hverdag i måneden, et kontingent svarende til kr. 100. For sen månedlig betaling medføre ekstraordinær bøde på kr. 50.

•Medlemmer med børn født i bob sæsonen opkræves dobbelt kontingent i december i barnets første år.

•Medlemmer der er i kontingentrestance kan ikke deltage i klubbens arrangementer.

•Hvis der er et medlem der ikke gider mere kan vedkommende bare skride.

 

§ 4

Generalforsamlingen

•Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed. Mellem generalforsamlingerne ledes foreningen af den på generalforsamlingen blandt de fremmødte medlemmer valgte bestyrelse.

•Generalforsamlingen afholdes altid i forbindelse med Jule-Bob.

•Alle afstemninger forgår ved håndsoprækning – i tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme for to.

 

 

 

§ 8

Ændring af vedtægter

•Til ændring af vedtægter kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. Er dette ikke muligt, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, hvor en vedtægtsændring kan gennemføres med ½ af de afgivne stemmer.

 

§ 14

Nedlæggelse af foreningen

•Til foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med 2/3 flertal blandt samtlige stemmeberettigede. Opnås dette flertal ikke, er bestyrelsen berettiget til at indkalde til en ny generalforsamling, på hvilken opløsningen kan vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede.

•Den sidste generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel til afholdelse senest 6 uger efter den første generalforsamling.

•I tilfælde af nedlæggelse tilfalder alle midler medlemmerne en sidste fest.

 

 

Godkendt af:

BOBKLUBBEN

© Copyright 2012. All Rights Reserved.